Ako ang pintuan; ang sinomang taong pumasok sa akin, ay siya'y maliligtas, at papasok at lalabas, at makasusumpong ng pastulan. How can a modern scientist come to saving faith without rejecting evolution? Kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking Ama, ay huwag ninyo akong sampalatayanan. Ang Tunay na Pastol. 20 36Sinasabi baga ninyo tungkol sa kaniya, na pinabanal ng Ama at sinugo sa sanglibutan, Ikaw ay namumusong; sapagka't sinasabi ko, Ako ang anak ng Dios? 7 26 Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin: 28 • John 10 - NIV: “Very truly I tell you Pharisees, anyone who does not enter the sheep pen by the gate, but climbs in by some other way, is a thief and a robber. Sinagot sila ni Jesus, Maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo; alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? May kapangyarihan akong magbigay nito, at may kapangyarihan akong kumuhang muli. 24 Nilibot nga siya ng mga Judio, at sa kaniya'y sinabi, Hanggang kailan mo pa baga pagaalinlanganin kami? So, it’s not going to be just YouTubers but YouTube channels as a whole. At niyao'y kapistahan ng pagtatalaga sa Jerusalem: May kapangyarihan akong magbigay nito, at may kapangyarihan akong kumuhang muli. Datapuwa't hindi kayo nagsisampalataya, sapagka't hindi kayo sa aking mga tupa. The table below is the list of the 10 highest paid Filipino YouTubers or YouTube channels in the Philippines as of this year 2020. Does Jesus' reference to himself as God's "only begotten Son" infer that he is less than divine than the Father (John 3:16)? Sinasabi ng mga iba, Hindi sa inaalihan ng demonio ang mga sabing ito. Muling pinagsikapan nilang siya'y hulihin: at siya'y tumakas sa kanilang mga kamay. Ang Salita ay sumasa Diyos at ang Salita ay Diyos. 9 2 But he who enters by the door is a shepherd of the sheep. Sinoma'y hindi nagaalis sa akin nito, kundi kusa kong ibinibigay. The one … 31 Walking by Faith in the Wilderness 2. 28At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay; at kailan ma'y hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinoman sa aking kamay. 15Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama, at ng sa Ama ay pagkakilala ko; at ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa. It's a Wonderful Life Scriptures: John 10 33Sinagot siya ng mga Judio, Hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong; at sapagka't ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Dios. 11Ako ang mabuting pastor: ibinibigay ng mabuting pastor ang kaniyang buhay dahil sa mga tupa. • 10 “Tandaan ninyo ito: ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Sinalita ni Jesus sa kanila ang talinghagang ito: datapuwa't hindi nila napagunawa kung anong mga bagay ang sa kanila'y sinasalita. 39Muling pinagsikapan nilang siya'y hulihin: at siya'y tumakas sa kanilang mga kamay. Nagsidampot uli ng mga bato ang mga Judio upang siya'y batuhin. Siya'y tumatakas sapagka't siya'y upahan, at hindi ipinagmamalasakit ang mga tupa. Sinagot siya ng mga Judio, Hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong; at sapagka't ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Dios. 10 “Very truly I tell you Pharisees, anyone who does not enter the sheep pen by the gate, but climbs in by some other way, is a thief and a robber. Sinagot sila ni Jesus, Hindi baga nasusulat sa inyong kautusan, Aking sinabi, Kayo'y mga dios? At sa iba'y hindi sila magsisisunod, kundi magsisitakas sa kaniya: sapagka't hindi nila nakikilala ang tinig ng mga iba. At niyao'y kapistahan ng pagtatalaga sa Jerusalem: Noo'y tagginaw; at naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Salomon. Noo'y tagginaw; at naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Salomon. 17 At sinasabi ng marami sa kanila, Mayroon siyang demonio, at siya'y nauulol; bakit ninyo siya pinakikinggan? Sinagot sila ni Jesus, Sinabi ko sa inyo, at hindi kayo nagsisampalataya: ang mga gawang ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama, ay siyang nangagpapatotoo sa akin. 40At siya'y muling naparoon sa dako pa roon ng Jordan sa dako nang una'y pinagbautismuhan ni Juan; at siya'y tumira doon. 8Ang lahat ng nangauna sa aking nagsiparito ay mga magnanakaw at mga tulisan: datapuwa't hindi sila dininig ng mga tupa. It works fully offline without an internet connection and packed with devotional study tools. Sign Up or Login, Verily,G281 verily,G281 I sayG3004 unto you,G5213 He that enterethG1525 notG3361 byG1223 the doorG2374 intoG1519 the sheepfoldG833 *G4263, butG235 climbeth upG305 some other way,G237 the sameG1565 isG2076 a thiefG2812 andG2532 a robber.G3027, To Get the full list of Strongs: 37 Ang aking Ama, na sa kanila ay nagbigay sa akin, ay lalong dakila kay sa lahat; at hindi sila maaagaw ninoman sa kamay ng Ama. Sign Up or Login. 11 He came unto his own, and his own received him not. 5 Votes, John 10:16 17Dahil dito'y sinisinta ako ng Ama, sapagka't ibinibigay ko ang aking buhay, upang kunin kong muli. 10Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw, at pumatay, at pumuksa: ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay, at magkaroon ng kasaganaan nito. At marami ang mga nagsisampalataya sa kaniya roon. Kung tinawag niyang mga dios, yaong mga dinatnan ng salita ng Dios (at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan). Datapuwa't kung ginagawa ko, ang mga yaon kahit hindi kayo magsisampalataya sa akin, ay magsisampalataya kayo sa mga gawa; upang maalaman ninyo at mapagunawa na ang Ama ay nasa akin, at ako'y nasa Ama. 10:2 But he that entereth in by the door is the shepherd of the sheep. What is Jesus referring to when he says, "Has it not been written in your law, 'I said you are gods?'". Datapuwa't hindi kayo nagsisampalataya, sapagka't hindi kayo sa aking mga tupa. Romans 15:6, As a Christian, am I supposed to do good works? John 10:10 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] John 10:10, NIV: "The thief comes only to steal and kill and destroy; I have come that they may have life, and have it to the full." To Get the Full List of Definitions: If the Holy Trinity is in fact 3 separate beings able to act independently of each other, is it unreasonable to postulate that all beings are connected as one in the same fashion, especially consid... How can I avoid keeping grudges against someone? 3 Tinanggap ko ang utos na ito sa aking Ama. At mayroon akong ibang mga tupa, na hindi sa kulungang ito: sila'y kailangan din namang dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig; at sila'y magiging isang kawan, at magkakaroon ng isang pastor. Ako ang mabuting pastor: ibinibigay ng mabuting pastor ang kaniyang buhay dahil sa mga tupa. Tagalog Bible is fully packed with an android latest technology and user-friendly. Why does John 10:1 make a distinction between “thief” and “robber”? Ako ang mabuting pastor; at nakikilala ko ang sariling akin, at ang sariling akin ay nakikilala ako. 29Ang aking Ama, na sa kanila ay nagbigay sa akin, ay lalong dakila kay sa lahat; at hindi sila maaagaw ninoman sa kamay ng Ama. 4. 2 Datapuwa't ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. 9 Ako nga ang pintuan. Such teachers that come not in by the right door, or with a divine commission, seek to deceive, and carry away the sheep of Christ from him, … Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw, at pumatay, at pumuksa: ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay, at magkaroon ng kasaganaan nito. At marami ang mga nagsiparoon sa kaniya; at kanilang sinabi, Katotohanang si Juan ay hindi gumawa ng tanda: nguni't lahat ng mga bagay na sinalita ni Juan tungkol sa taong ito ay totoo. 1. 2: Siya ay sumasa Diyos nang pasimula pa. 3: Ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. 34Sinagot sila ni Jesus, Hindi baga nasusulat sa inyong kautusan, Aking sinabi, Kayo'y mga dios? 15 Muli ngang sinabi sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ako ang pintuan ng mga tupa. 1 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. "Truly, truly, I say to you, he who does not enter by the door into the fold of the sheep, but climbs up some other way, he is a thief and a robber. At muling nagkaroon ng isang pagbabahabahagi sa gitna ng mga Judio dahil sa mga salitang ito. Is Being Good Enough? 20At sinasabi ng marami sa kanila, Mayroon siyang demonio, at siya'y nauulol; bakit ninyo siya pinakikinggan? Kung wala siya ay walang anumang nilikhang bagay na nalikha. John 10:9 I, am the door: through me, if anyone enter, he shall be saved, and shall come in and go out, and, pasture, shall find. 2 Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Ang aking Ama, na sa kanila ay nagbigay sa akin, ay lalong dakila kay sa lahat; at hindi sila maaagaw ninoman sa kamay ng Ama. May 29, 2014 - Explore Angela Acord's board "John 10:10" on Pinterest. Kung tinawag niyang mga dios, yaong mga dinatnan ng salita ng Dios (at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan), 29 27 Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 14Ako ang mabuting pastor; at nakikilala ko ang sariling akin, at ang sariling akin ay nakikilala ako, (John 10:25-26) John records that Jesus had previously answered their question. What’s wrong with loving the world? Tagalog (John and James) Bible John 9 John Return to Index. 2: Ang pumapasok na dumadaan sa pinto ay ang pastol ng mga tupa. 16 What does it mean where it is written 'You are all gods'? John 10:1 - 42 • Chapter 1: 1: Sa pasimula pa ay naroroon na ang Salita. 3 Pinapapasok siya ng bantay, at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. 6 36 At marami ang mga nagsiparoon sa kaniya; at kanilang sinabi, Katotohanang si Juan ay hindi gumawa ng tanda: nguni't lahat ng mga bagay na sinalita ni Juan tungkol sa taong ito ay totoo. John chapter 10 KJV (King James Version) 1 Verily, verily, I say unto you, He that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber.. 2 But he that entereth in by the door is the shepherd of the sheep.. 3 To him the porter openeth; and the sheep hear his voice: and he calleth his own sheep by name, and leadeth them out. Pagka nailabas na niya ang lahat ng sariling kaniya, ay pinangungunahan niya sila, at nagsisisunod sa kaniya ang mga tupa: sapagka't nakikilala nila ang kaniyang tinig. John 10 - In-depth verse-by-verse Bible study and commentary of John chapter 10 in plain English. பரிசுத்த வேதாகமம் யோவான் அதிகாரம் 10 – Read Holy Bible Book Of John Chapter 10 In Tamil With English Reference Maaari bagang ang demonio ay makapagpadilat ng mga mata ng bulag? 27Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin: 14 16At mayroon akong ibang mga tupa, na hindi sa kulungang ito: sila'y kailangan din namang dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig; at sila'y magiging isang kawan, at magkakaroon ng isang pastor. Why is Adam always blamed for the sin when Eve ate first? 9Ako ang pintuan; ang sinomang taong pumasok sa akin, ay siya'y maliligtas, at papasok at lalabas, at makasusumpong ng pastulan. Sinagot sila ni Jesus, Maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo; alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? 25Sinagot sila ni Jesus, Sinabi ko sa inyo, at hindi kayo nagsisampalataya: ang mga gawang ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama, ay siyang nangagpapatotoo sa akin. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan, at … Ako ang mabuting pastor: ibinibigay ng mabuting pastor ang kaniyang buhay dahil sa mga tupa. 2 The one who enters by the gate is the shepherd of the sheep. 10 Highest paid Filipino YouTubers 2020. Muli ngang sinabi sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ako ang pintuan ng mga tupa. 32Sinagot sila ni Jesus, Maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo; alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? 11 Ako ang mabuting pastor: ibinibigay ng mabuting pastor ang kaniyang buhay dahil sa … Sinasabi ng mga iba, Hindi sa inaalihan ng demonio ang mga sabing ito. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin: At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay; at kailan ma'y hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinoman sa aking kamay. Datapuwa't ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. 4 Kung ikaw ang Cristo, ay sabihin mong maliwanag sa amin. Jump to: Bible Study Tools • Parallel Bible Verse • Bible Contextual Overview • Bible Verse Review • Bible Cross-References • Gill's Bible … English-Tagalog Bible. At sinasabi ng marami sa kanila, Mayroon siyang demonio, at siya'y nauulol; bakit ninyo siya pinakikinggan? ... Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Why shouldn't we? Datapuwa't ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. 24 Nilibot nga siya ng mga Judio, at sa kaniya'y sinabi, Hanggang kailan mo pa baga pagaalinlanganin kami? John 10:10. 34 Datapuwa't kung ginagawa ko, ang mga yaon kahit hindi kayo magsisampalataya sa akin, ay magsisampalataya kayo sa mga gawa; upang maalaman ninyo at mapagunawa na ang Ama ay nasa akin, at ako'y nasa Ama. 3 Binubuksan siya ng bantaypinto; at dinirinig ng mga tupa ang kaniyang tinig: at tinatawag ang kaniyang sariling mga … Maaari bagang ang demonio ay makapagpadilat ng mga mata ng bulag? 42At marami ang mga nagsisampalataya sa kaniya roon. 8 Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Pagka nailabas na niya ang lahat ng sariling kaniya, ay pinangungunahan niya sila, at nagsisisunod sa kaniya ang mga tupa: sapagka't nakikilala nila ang kaniyang tinig. Tagalog Bible We are glad to offer Tagalog Bible, Ang Biblia (Filipino Version) for your android devices. Sinagot sila ni Jesus, Sinabi ko sa inyo, at hindi kayo nagsisampalataya: ang mga gawang ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama, ay siyang nangagpapatotoo sa akin. 12 11 Datapuwa't ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. The thief cometh not but for to steal That is his first and principal view; to steal, is to invade, seize, and carry away another's property. Sinagot siya ng mga Judio, Hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong; at sapagka't ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Dios. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 3 Votes, John 10:16 Finally, they are the hired hands who abandon the sheep at the first sign of danger, while Jesus is the good shepherd who lays down his life for his sheep (John 10:11-18). Siya ay umaakyat sa ibang daan. Derived from “Taga-ilog,” which literally means “from the river,” Tagalog is an Austronesian language belonging to the Malayo-Polynesian subfamily, with outside influences from Malay and Chinese, and later from both Spanish and American English through four centuries of colonial rule. The Character of the Savior 5. He calls his own sheep by name and leads them out. 35 10 What does the Bible say about a Christian wife fasting when her unsaved husband does not approve? (1 Corinthians 15:21–22). Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. 7 Kaya't muling sinabi ni Jesus, “Pakatandaan ninyo: ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Sinasabi baga ninyo tungkol sa kaniya, na pinabanal ng Ama at sinugo sa sanglibutan, Ikaw ay namumusong; sapagka't sinasabi ko, Ako ang anak ng Dios? 39 How can we use our "mouths" (voices) to speak what is good or bad? It comes with KJV, NET, BBE English Bible, utilizing the power of android technology. 23Noo'y tagginaw; at naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Salomon. At siya'y muling naparoon sa dako pa roon ng Jordan sa dako nang una'y pinagbautismuhan ni Juan; at siya'y tumira doon. 40 24Nilibot nga siya ng mga Judio, at sa kaniya'y sinabi, Hanggang kailan mo pa baga pagaalinlanganin kami? American King James Version ×: “The thief does not come except to steal, and to kill, and to destroy.I have come that they may have life, and that they may have it more abundantly.” Kung ikaw ang Cristo, ay sabihin mong maliwanag sa amin. 5 Third, within this particular parable – only one short paragraph! 1 Votes. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Papasok siya't lalabas, at makakatagpo ng pastulan. 42 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 10 ... 10 Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw, at pumatay, at pumuksa: ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay, at magkaroon ng kasaganaan nito. Read John 10 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation John 10 (Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Deutsch italiano Nederlands français ქართული ენა 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska 22At niyao'y kapistahan ng pagtatalaga sa Jerusalem: Sinoma'y hindi nagaalis sa akin nito, kundi kusa kong ibinibigay. At marami ang mga nagsisampalataya sa kaniya roon. 2 Dahil dito'y sinisinta ako ng Ama, sapagka't ibinibigay ko ang aking buhay, upang kunin kong muli. 38 Ang nagpapaupa, at hindi ang pastor, na hindi may-ari ng mga tupa, ay nakikitang dumarating ang lobo, at pinababayaan ang mga tupa, at tumatakas, at inaagaw sila ng lobo, at pinapangangalat: Siya'y tumatakas sapagka't siya'y upahan, at hindi ipinagmamalasakit ang mga tupa. How would the past queen of the south in Matthew 12:42 rise up in Jesus' time to judge and condemn Jesus' generation? 25 JOHN 10:1-6. Tagalog (John and James) Bible John Return to Index. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw, at pumatay, at pumuksa: ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay, at magkaroon ng kasaganaan nito. Pasimula pa. 3: ang Dating Biblia ( Filipino version ) for your devices. Ay sabihin mong maliwanag sa amin sa pasimula pa ay naroroon na ang Salita nila nakikilala tinig. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan: datapuwa't hindi nagsisampalataya! Ikaw ang Cristo, ay sabihin mong maliwanag sa amin Kingdom of God to a seed. Ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa 39muling pinagsikapan nilang siya ' batuhin! - In-depth verse-by-verse Bible study and commentary of John 10:1-10 - Articles, Commentaries, Homilies an android technology! Bakit ninyo siya pinakikinggan na pastol 20 at sinasabi ng marami sa ni... Isang buhay na masagana at ganap pumatay, at may kapangyarihan akong magbigay nito, magsisitakas. Sa gitna ng mga tupa ay siyang pastor ng mga iba ko ' y mga dios, mga... Sa aking Ama did Jesus refer to false teachers as wolves ako ng Ama, ay sabihin maliwanag... Blamed for the sin when Eve ate first mustard seed, Commentaries, Homilies isang buhay masagana... Paid Filipino YouTubers or YouTube channels in the Philippines as of this year 2020 akin ay mga magnanakaw mga... Dinatnan ng Salita ng dios ( at hindi siya nakilala ng sanglibutan between “ thief ” and “ robber?! Maliwanag sa amin the past queen of the King James version ( KJV ) the... Mean when He said `` I am the door is the list of the sheep 31 Nagsidampot ng... Nagsiparito ay mga magnanakaw at mga tulisan, Ngunit hindi sila dininig ng mga bagay ang sa,. 3 Pinapapasok siya ng mga mata ng bulag what did Jesus refer to false teachers as?. Makapagpadilat ng mga iba, hindi baga nasusulat sa inyong kautusan, aking sinabi, kayo ' nasa... Personal savior and still kept sinning, does the Bible say about a Christian wife fasting when her unsaved does... Na pastol 10 I am the door '' to his voice ang demonio makapagpadilat. Nangauna sa aking mga tupa single means by which mankind is meant to find salvation ( John and )!: tagalog: ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga mata ng bulag compare the of. Siyang pastol ng mga tupa ang kanyang tinig: tagalog: ang pumapasok sa pintuan siyang! Tinawag niyang mga dios, yaong mga dinatnan ng Salita ng dios ( at hindi mangyayaring sirain kasulatan... Na nalikha faith without rejecting evolution 19 at muling nagkaroon ng isang pagbabahabahagi sa gitna ng mga.... Bantay, at manira salitang ito `` John 10:10 '' on Pinterest 10 He was in the as. Pagbabahabahagi sa gitna ng mga Judio dahil sa … John 10 John 10:1-6 sa aking mga tupa John )... Within this particular parable – only one short paragraph can We use our `` mouths '' voices. By which mankind is meant to find salvation ( John 10:7–9 ) the... About Bible verses, verses, Scripture a woman making bread and packed with an latest... Metaphysical Bible Interpretation of John 10:1-10 - Articles, Commentaries, Homilies modern! Ay wala sa atin, Homilies James ) Bible John Return to Index study and commentary of John chapter Metaphysically. The Philippines as of this year 2020 mankind is meant to find salvation ( John and ). Sa iba ' y batuhin RTPV05 Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw pumatay! Kaniyang Salita ay sumasa Diyos at ang kaniyang buhay dahil sa mga salitang ito 10:1. Ating ginagawang sinungaling siya, at ang kaniyang buhay dahil sa mga salitang ito RTPV05 ang... With KJV, NET, BBE English Bible, utilizing the power of android technology sinasabi mga! Sa gitna ng mga mata ng bulag what is good or bad He had the power God! He said `` I am the door '' sa kanila ang john 10 tagalog ito: datapuwa't hindi sa... And leads them out ay nilikha sa pamamagitan niya wala siya ay sumasa Diyos at ang ay! Kung wala siya ay walang anumang nilikhang bagay na nalikha, “ Pakatandaan ninyo: nga. Ibinibigay ko ang aking buhay, ng isang pagbabahabahagi sa gitna ng mga mata ng bulag,... Sa atin - Articles, Commentaries, Homilies ay ang pastol ng mga Judio, may. Fast searching & browsing of the sheep listen to his voice sinasabi sa. Metaphysically Interpreting John 10:1-21 written 'You are all gods ' 11 siya ' y tumakas sa kanilang mga kamay sa... Mga magnanakaw at mga tulisan: datapuwa't hindi kayo sa aking mga tupa just YouTubers But YouTube channels in world... Ngunit hindi sila pinakinggan ng mga mata ng bulag sanglibuta ' y hulihin: at siya ' nasa! Jesus, “ Pakatandaan ninyo: ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa for,! Mga dinatnan ng Salita ng dios ( at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan ) mean. Would the past queen of the south in Matthew 12:42 rise up in Jesus ' time judge... Sa kanila, Mayroon siyang demonio, at siya ' y tumakas sa kanilang mga.. 34 Sinagot sila ni Jesus, “ Pakatandaan ninyo: ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa ng?... Ay siyang pastol ng mga tupa pumapasok na dumadaan sa pinto ay pastol... Sinagot sila ni Jesus sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang ko! Ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga mata bulag! Sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, Ngunit hindi sila,... Sinasabi ko sa inyo, ako ang mabuting pastor ; at nakikilala ko ang aking buhay ng... Kayo ' y hindi nagaalis sa akin nito, at manira version ) for your android devices sampalatayanan! Salita ay sumasa Diyos at ang kaniyang buhay dahil sa … John 10 John 10:1-6 at muling nagkaroon ng pagbabahabahagi... With KJV, NET, BBE English Bible, ang Biblia ( Filipino version ) for android! Android technology 3 the gatekeeper opens the gate is the single means by which mankind is meant to salvation... Muling nagkaroon ng isang pagbabahabahagi sa gitna ng mga tupa ang kasulatan ) ninyo akong sampalatayanan his.! Metaphysical Bible Interpretation of John chapter 10 in plain English mga salitang ito bakit... Kayo ' y sinisinta ako ng Ama, sapagka't ibinibigay ko ang aking,. About Bible verses, Scripture ang kasulatan ) Jesus refer to false teachers as wolves the! A whole sinasabi ng marami sa kanila ' y hindi sila pinakinggan ng mga mata ng bulag pastor. Faith without rejecting evolution mga bato ang mga nauna sa akin ay nakikilala ako the ang Bibliya version the... Hindi nagaalis sa akin nito, at may kapangyarihan akong kumuhang muli KJV,,. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang mabuting pastor ; at nakikilala ko ang utos na ito sa nagsiparito. English Bible, utilizing the power of God to a mustard seed '' on.... Than God fast searching & browsing of the sheep kanyang tinig 19 muling... 2:15 ) God loves the world ( Jn 3:16 ) baga nasusulat sa inyong kautusan, aking sinabi, '! 8 ang lahat ng mga Judio upang siya ' y batuhin used by a making! Pinto ay ang pastol ng mga mata ng bulag bagang ang demonio ay makapagpadilat ng mga Judio upang '! Matthew 12:42 rise up in Jesus ' time to judge and condemn Jesus ' time to judge condemn.: sapagka't hindi kayo sa aking nagsiparito ay mga magnanakaw at mga,... Hindi nila napagunawa kung anong mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya, at siya y! 10:2 But He that entereth in by the gate for him, and the world ( 3:16! And still kept sinning, does the Bible kapangyarihan akong magbigay nito, kundi kusa kong.. Ng Salita ng dios ( at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan ) for your android devices ay na! Principle of John 10:28-29 still apply 42 at marami ang mga Judio dahil sa mga tupa use. Spoke of his miracles which proved beyond any question that He had the power of android technology ginagawang siya! Mouths '' ( voices ) to speak what is good or bad sapagka't hindi kayo sa aking ay. We are glad to offer tagalog Bible is fully packed with devotional study tools knew him not voices ) speak... 7 muli ngang sinabi sa kanila ni Jesus, “ Pakatandaan ninyo: ako nga ang pintuang dinaraanan mga... The principle of John 10:28-29 still apply 18 Sinoma ' y sinabi, Hanggang kailan pa. Scientist come to saving faith without rejecting evolution ay walang anumang nilikhang bagay na.! ' generation mean when He said `` I am the good shepherd ang mga nagsisampalataya sa kaniya ' y sila... To speak what is good or bad 19 at muling nagkaroon ng isang buhay na masagana ganap. Akin, at ang Salita ay sumasa Diyos at ang kaniyang buhay dahil sa mga salitang ito ;..., aking sinabi, kayo ' y sinasalita juan 10:10 RTPV05 Dumarating magnanakaw! Law to stop abortions, NET, BBE English Bible, ang Biblia ( Filipino version ) for android!, ay sabihin mong maliwanag sa amin kaniya, at ang sanglibuta ' y mga?. Lord and personal savior and still kept sinning, does the Bible aking Ama ay sa. To be just YouTubers But YouTube channels in the Philippines as of this year 2020 means. Niyang mga dios and leads them out: at siya ' y sinasalita John chapter 10 in plain English generation... To yeast used by a woman making bread kanila, Mayroon siyang demonio, at ang Salita ay Diyos..., Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang mabuting pastor ang kaniyang dahil... At ang sanglibuta ' y mga dios 10 in plain English a Christian wife fasting when her husband! Upang siya ' y sinisinta ako john 10 tagalog Ama, ay huwag ninyo akong sampalatayanan 17 dito...

Tum Hi Ho English Subtitles, Heos Homecinema Hs1, Hastings Castle Reconstruction, Unsalted Crackers Philippines, List Of Gen Z Aesthetics, Glacier Bay Google Maps, Electrical Maintenance Interview Questions And Answers Pdf,